سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه پورعبداله نجف آبادی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مهران عنایتی شریعت پناهی – بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
سیدمنصور سیدنژاد – گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
نیراعظم خوش خلق سیما – بخش فیزولوژی مولکولی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

جهت کشت میکروسپور از هیبرید کلزای Hyola420 استفاده شد. برای القای میکروسپور جهت رویانزایی از تیمارحرارتی ۳۰درجه به مدت ۱۴ روز و یا تیمار شیمیایی ۲٫۴-D با غلظت ۴۵-۳۵ml برای مدت ۳۰ دقیقه استفاده گردید. رویانهای تشکیل شده به محیطB5 حاوی اسید جیبرلیک انتقال یافتند. غلظت رنگیزههای فتوسنتزی در گیاهان دابلدهاپلوئید با دیپلوئید در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۸ تکرار مقایسه گردید. نتیجه آزمایشات نشان داد که غلظت رنگیزه های کلروفیل b ،a و کارتنوئید در گیاهان دابلدهاپلوئید نسبت به گیاهان دیپلوئید بیشتر میباشد. در بین گیاهان دابلدهاپلوئید نیز غلظت هر سه رنگیزه مورد نظر در گیاهان حاصل از تنش حرارتی بیشتر از گیاهان حاصل از تنش ۲,۴-D میباشد. لذا میتوان نتیجه گرفت که کلزاهای حاصل از کشت میکروسپور نه تنها نسبت به حالت طبیعی ضعیف نیستند بلکه با داشتن رنگیزههای فتوسنتزی بیشتر، میزان فتوسنتز بالاتری دارند و از طرفی با داشتن کارتنوئید بیشتر در برابر آسیبهای فتواکسیداتیو نیز مقاومتر هستند