سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه لایق حقیقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
المیرا امیررضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
الهه کارگرحاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد میزان جذب عناصر و آنزیم های آنتی اکسیدان ۲واریته وارداتی تاج خروس این آزمایش درسال ۱۳۸۹ درشهرستان کرج و با استفاده ازیک طرح اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار اجرا گردید عامل اصلی شامل دو رقم تاج خروس Amaranthushypochondriacus L. Var. cim وAmaranthus hypochondriacus L. Var. kharkofski و عامل فرعی شامل ۴سطح ۰و۷۵و۱۵۰و۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن بودند نتایج تجزیه واریانس عناصر معدنی نشان دادک ه بین واریته ها و سطوح مختلف کودی به لحاظ نیتروژن سدیمفسفر پتاسیم کلسیم منیزیم آهن روی منگنز و مس اختلاف معنی دار وجود داشت نتایج مقایسه میانگین واریته ها نشان داد که بیشترین میزان نیتروژن و پتاسیم درواریته cim بهترتیب با میانگین ۱/۸۹ و ۰/۷۸۵ درصد وجودداشت میزان کلسیم درواریته kharkofski با میانگین ۱/۱۸ درصد بیشترین میزان بود بیشترین میزان منیزیم و اهن درواریته cim به ترتیب با میانگین ۰/۸ درصد و ۱۶۲/۱ پی پی ام وجود داشت همچنین بیشترین میزان روی و منگنز درواریته cim به ترتیب با میانگین ۲۳/۳۶و۵۹/۷۱ مشاهده شد.