سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدراله خسروی – استادیار دانشگاه آزاد فیروزاباد
فاطمه رضائی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نازنین بستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

اختلالات روان تنی به وجود نوعی رابطه و تعامل پیچیده و چندوجهی زمینه ها و استعدادهای زیستی و فیزیولوژیک ازیک سو و عوامل و فشارزاهای محیطی و روانی از سوی دیگر اشاره دارد هدف ازاین پژوهش مقایسه میزان عزت نفس بیماران سایکوسوماتیک با افراد عادی می باشد پژوهش حاضر ازنوع علی مقایسه ای است جامعه اماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های داخلی شهر شیراز در۶ ماه اول سال ۹۱ است بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۵۰نفر ازبیماران سایکوسوماتیک انتخاب و با همراهان بیماران همتاسازی شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت ۱۹۶۷ روی آنها اجرا شد نتایج ازمون نشان داد که بین دو گروه ازنظر عزت نفس تفاوت معنی داری وجود دارد p<0/0001 بدین معنی که بیماران سایکوسوماتیک ازعزت نفس پایین تری نسبت به افراد عادی برخوردارند.