سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حیدرعلی کشکولی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سعید شعبانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

جهت کنترل سیلاب در روش های سازه ای و غیر سازه ای ،نیاز به پیش بینی دقیق پتانسیل سیل خیزی در حوضه های آبریز است. در این پزوهش هدف شیبیه سیازی واقعیه سیلاب بر اسیس مدلهیدرولوژیکی HEC-HMS با بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( در حوضه آبریز تمر است. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافی ، DEM حوضه در محیط نرم افزار GIS تهیه گردیدو بااستفاده از DEM ایجاد شده نقشه آبراهه ها و زیر حوضه ها استخراج گردید و با تلفیق نقشه های گروه هیدرولوژیکی خاک،کاربری اراضی و داد های رطوبت پیشین در محیط GIS نقشه شماره منحنی CN زیرحوضه های تمر تهیه گردید.سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبیات حوضیه در میدل HEC-HMS واسنجی و اعتبار یابی و در انتها مقلیسه گردید.که مقایسه نشان داد روش scs در مدل HEC-HMS با توجه به در نظر گرفتن خصوصیات فیزیوگرافی حوضه و دقیق بودن محاسبات ،با دقت بالایی براورد سی را انجام میدهد. نتایج در خروجی حوضه نشان داد، میزان هیدروگراف خروجی رویداد بسیار مناسی بوده و خطایی تخمین اوج سیلاب کمتر از ۱۵ درصد است که مقادیر قاب قبولی است