سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدراله خسروی – استادیار دانشگاه آزاد فیروزاباد
فاطمه رضائی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نازنین بستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

طب سایکوسوماتیک رشته ای ازرشته های مختلف علوم پزشکی است که به تاثیر عوامل اجتماعی روانشناختی رفتاری بربدن افراد می پردازد هدف ازاین پژوهش میزان خودکارامدی دربیماران سایکوسوماتیک با افراد عادی بود پژوهش حاضر ازنوع علی مقایسه است جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های داخلی شهرشیراز در۶ماه اول سال ۹۱ بود بدین منظور با استفاده ازروش نمونه گیری هدفمند تعداد ۵۰نفر ازبیماران سایکوسوماتیک انتخاب و با همراهان بیماران همتاسازی شدند و پرسشنامه خودکارامدی GSE-101979 روی آنها اجرا شد نتایج ازمون نشان داد بین دو گروه درازنظر خودکارامدی تفاوت معنی داری وجود دارد P<0/0001 بدین معنی که بیماران سایکوسوماتیک از خودکارامدی پایین تر نسبت به افراد عادی برخوردارند