سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید عباسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پردیس دانشک
علیرضا کشتکار – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای تهران ایران
سیدمحمدعلی موسویان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های ف

چکیده:

در این تحقیق جاذب های نانو هیبرید پلی وینیل الکل تیتانیوم اکسید اصلاح شده با تری مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان PVA/TiO2/TMPTMSبه دو روش الکتروریسیی وCastingساخته شد و خواص جذبی آن برای جذب فلزات سنگین اورانیم، کادمیم، نیکل، مس وسرب از محلول های آبی با جاذب TiO2 مقایسه و بررسی شد. مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط جاذب فوق نشان داد که بیای هر دو جاذب ساخته شده به دو روش الکتروریسی و Casting بصورت Pb>Cu>Cd>U>N می باشد. همچنین مشاهده شد که در مورد تمامی فلیزات سنگین مورد معالعه قرارگرفته در ایین تحقییق ، توانایی جذب جاذبPVA/TiO2/TMPTMS به روش الکتروریسی بیش تر از جذب جاذب ساخته شده با روش casting است.