سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
محمدحسن فضایلی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداحمد عطائی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بیوسورفاکتانت ها ترکیبهای فعال سطحی هستند که توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها تولید می شود سودوموناس ها به ویژه سودوموناس آئروژینوزا از بهترین میکروارگانیسم های تولید کننده ها است تولید بیوسورفکتانت ها برروی سوبستراهای نامحلول نظیر هیدروکربن ها و سوبستراهای محلول درآب نظیر گلیسرول یا مواد قندی انجام می شود که کار با هرکدام ازانواع سوبستراها مزایا و معایبی دارد درانی تحقیق میزان بیومس و رامنولیپید تولیدی با دو منبع کربن روغن سویا و گلیسرول و همچنین نیترات سدیم به عنوان منبع نیتروژن توسط سویه سودوموناس آئروژینوزا ۵۳۷۵۲ درمحیط معدنی تحت شرایط یکسان مورد بررسی قرارگرفت بیومس تولید شده با روش جرم خشک و میزان رامنولیپید تولیدی با استفاده ازروش فنول سولفوریک اسید اندازه گیری شد.