سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشکده عمران
سعید ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،

چکیده:

در این مقاله ، به بررسی میزان تغییرات پاسخ سازه ها در حالت جداسازی شده و نشده در ساختمان های با سیستم قاب خمشی و مهاربند واگرا پرداخته و با یکدیگر مقایسه شده است. تحلیل استفاده شده در اینجا تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی با بیست زلزله نزدیک گسل و هشت زلزله دوراز گسل با نرم افزار ETABS9.2.0 می باشد. برای مدل سازی روسازه از تغییرات خطی نیرو- تغییرمکان استفاده شده و جداگرها نیز به صورتدو خطی مدل سازی شده است. جداگرهای استفاده شده در اینجا جداگرهای لاستیکی – سربی می باشد. پاسخ های سازه به دست آمده از این تحلیل ها در دو جهت X و Y برای نسبت های Q/W )مقاومت مشخصه جداگر به وزن ساختمان ( مختلف در تغییرمکان های طرح جداگرمتفاوت بدست آمده و نمودار های حاصل از آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ارتفاع ساختمان میزانکاهش پاسخ سازه در حالت با پایه گیردار و جداسازی شده کاهش می یابد. همچنین پاسخ سازه ها در سیستم مهاربند واگرا بیشتر از سیستم قاب خمشی کاهش می یابد.