سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید گایکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر –
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی میزان ترسیب کربن تیپهای گیاهی Atriplex canescens ی Atriplex verrucifera درشمال غربی کویر میقان انتخاب شدند ودرهرتیپ مقدار کربن آلی بیوماس هوایی زیرزمینی لاشبرگ و خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰و۱۵-۳۰ مورد بررسی قرارگرفت درهر دو تیپ گیاهی مقدار کربن آلی خاک درعمق اول بیشتر از عمق دوم بود کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی Atriplex canescens 23/58 تن درهکتار و تیپ گیاهی Atriplex verrucifera 28/87 تن درهکتار بود درتیپ گیاهی Atriplex canescens مقدار کل ترسیب کربن ۲۶/۰۷ تن درهکتار بود ودرتیپ گیاهی Atriplex verrucifera مقدا رکل ترسیب کربن ۳۰/۱۷ تن درهکتار بود.