سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده سادات میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جواد قدبیگلو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

ترسیب کربن خاک بخش مهمی از ترسیب کربن دراکوسیستم خشکی است و تاثیرشدیدی برCO2 اتمسفر دارد بطوریکه تغییرات کم درتراکم کربن خاک دراثر تغییر اراضی ممکن است تغییرات زیادی درتراکم CO2 اتمسفری ایجاد کند همچنین کاهش ذخیره کربن آلی خاک با افزیاش احتمال فرسایش پذیری و فشردگی خاک و افزایش رواناب اثرزیادی برساختمان خاک می گذارد این مقاله به منظور بررسی عوامل موثربرترسیب کربن آلی خاک درتیپهای گیاهی Nitraria schober و persicum Haloxylon شمال شرق کویر میقان انتخاب شد و مقدا رکربن آلی خاک برخی پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۱۵-۳۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی Nitraria schoberi18/34 تن درهکتار و درتیپ گیاهی دستکاشت Haloxylon persicumeum تن ۱۶/۹۸ تن درهکتار بود ودرهر دو تیپ گیاهی میزان کربن آلی خاک درعمق اول بیشتر ازعمق دوم بود