سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعید گایکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن درتیپهای گیاهی حفاظت شده و احیا شده حاشیه کویر میقان تیپ گیاهی دست کاشت Haloxylon persicumزردتاغ و تیپ طبیعی Salsola incanescens شورخاکستری درشمال غربی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیپ مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفت درتیپ گیاهی Salsola incanescens مقدارکربن آلی خاک درعمق اول بیشتر ازعمق دوم بود ولی درتیپ گیاهی Haloxylon persicum درعمق دوم کربن بیشتری ترسیب شده بود هرچند که از نظر آماری اختلاف معنی نبود کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی incanescens Salsola23/86 تن درهکتار و درتیپ گیاهی Haloxylon persicum 19/78 تن درهکتار بود.