سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
آزاده سادات میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

امروزه تغییر اقلیم به عنوان یکیاز شش موضوع عمده زیست محیطی از مهمترین چالشهای مطرح درتوسعه پایدار و فقرزدایی مطرح بوده که به باور اکثر محققان ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در۱۰۰ سال گذشته می باشد دراین بین کربن عمده ترین جز این گازها محسوب می گردد افزایش ترسیب کربن خاک علاوهبرافزایش کیفیت خاک بربهبود دانه بندی و پایداری خاکدانه ها تاثیر گذار بوده و از افزایش فرسایش خاک نیز جلوگیریمی کند چرخه کربن درسطح خشکی ها به روابط متقابل بین گیاهان و خاک بستگی دارد مدیریت کربن خاک به طور غ یرمستقیم از طریق مدیریت پوشش گیاهی انجام می گیرد لذ مدیریت اکوسیستم دراستراتژی های ترسیب کربن جایگاه ویژه ای دارد این مقاله به منظور بررسی عوامل موثر برترسیب کربن آلی خاک درتیپ های گیاهی Nitraria schoberi و دیم زار درشمال شرقی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیب مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی طبیعی Nitraria schoberi 18/34 تن درهکتار و دردیم زار ۲۱/۶۲ تن درهکتار بود.