سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده سادات میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
امیرحسین بقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ذخیره کربن درخاک عامل مهمیدرچرخه جهانی کربن محسوب میشود و به همین دلیل یکی از واحدهای اصلی سازنده حیات بوده و درتبادل با اتمسفر میزان ان را تحت تاثیر قرار میدهد درسالهای اخیر توجه زیادی درمورد استفاده از زمین های کشاورزی برای کاهش میزان CO2اتمسفر شدها ست این مقاله به منظور بررسی عوامل موثربرترسیب کربن آلی خاک درتیپهای گیاهی Halocnemum strobilaceum و دیم زار دراراضی شمال شرق کویر میقان انتخاب شد و مقدا رکربن آلی خاک برخی پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۱۵-۳۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ تیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum 24/35 تن درهکتار و دردیم زار ۲۱/۶۲ تن درهکتار بود درتیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum مقدا رکربن آلی خاک درعمق اول بیشتر از عمق دوم بود درمنطقه دیم زار مقدار کربن آلی خاک درعمق اول کمتر از عمقدوم بود و از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت.