سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده سادات میرطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دی اکسید کربن یکی ازمهمترین گازهایگلخانه ای است که دردهه های اخیر افزایش مقدار آن دراتمسفر سبب گرم شدن هوای کره زمین شدهاست گرم شدن هوا اثرات مخربی برحیات روی کره زمین دارد و سبب تخریب اکوسیستم های طبیعی وقوع سیل و خشکسالی و برهم خوردن تعادل اقلیمی و اکولوژیکی می شود این مقاله به منظور بررسی عوامل موثربرترسیب کربن الی خاک دراراضی احیا شده با گونه Haloxylon persicum وتیپهای گیاهی Halocnemum strobilaceum درشمال شرقی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیپ مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک دردو عمق ۱۵-۰ و ۱۵-۳۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق ۳۰-۰ اراضی احیا شده با گونه Haloxylon persicum 16/98 تن درهکتار و درتیپ گیاهی Halocnemum strobilaceum24/35 تن درهکتار بود و درهر دو تیپ گیاهی میزان کربن الی خاک درعمق اول کمتر از عمق دوم بود.