سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی نجاتیان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

تحقیق حاضر در جهت ارزیابی تحمل به سرمای کلونهای برخی از ارقام انگور دانه دار ایران و تعیین میزان خسارت وارده انجام شد. بدین منظور پس از بروز تیمارهای سرمایی طبیعی (در کل بوته) و مصنوعی (در قلمه های جدا شده)، تعداد جوانه های سالم و آسیب دیده شمارش و درصد سرمازدگی شد. ارقام فخری و سیاه انگور بالاترین تحمل و ارقام ملایی و چفته در گروه نیمه متحمل به سرمای زمستانه قرار گرفتند. آستانه تحمل در برابرسرمای زمستانه در کلونهای برتر متحمل ۱±۲۰- درجه سانتیگراد بود و بالاترین صدمات در همان ۲۴ ساعت اول اتفاق می افتد و افزایش مدت بروز سرما تاثیری در میزان خسارت جوانه ها ندارد. در بین صفات مورد مطالعه همبستگی فنوتیپی معنی دار وجود داشت. رگرسیون معنی داری برای برآورد مقدار تحمل به سرمای ارقام با کمک صفات مورد مطالعه برازش شد.