سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسا شاه مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی
مهدی خلیل پور – کارشناس ارشد و عضو ه یئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رضایی تلابن – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه سماء و آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس است. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دو کلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش، در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. در نهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمون تحلیل آواریانس، مانوا و مستقل t تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در مجموع، روش تدریس بحث گروهی از نوع گروههای پنج نفره بر افزایش پیرفت تحصیلی و نیز مهارتهای ارتباطی دانشجویان مؤثر تر از روش سخنرانی است. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در باره پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأئید شد، به این صورت که روش بحث گروهی برای پسران مؤثر تر از دختران بود، لکن این فرضیه در مورد مهارتهای ارتباطی رد شد.