سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصادق بلوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
علیرضا کیهانی – استاد دانشگاه تهران
شاهین رفیعی –

چکیده:

برنج پس از گندم مهمترین محصول کشاورزی است و نقش چشمگیری درتغذیه بشر دارد و نیز پس از گندم بیشترین سطح اراضی کشاورزی را درجهان به خود اختصاص دادها ست امروزه یکی از مهمترین بحثهای مطرح شده درتوسعه پایدار کشاورزی مقدار انرژی تولیدی به ازای مقدار انرژی های مصرفی است هرچه دریک سیستم مقدا رانرژی تولیدی نسبت به انرژی مصرفی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر بهره وری انرژی بالاتری داشته باشد آن سیستم درجهت توسعه پایدار کشاورزی بوده هرچه این نسبت کوچکتر باشد تخریب محیط زیست و ناپایداری اکولوژیکی را به دنبال دارد دراین میان وضعیت اقتصادی شالیکاران نیز از مهمترین چالشهای اقتصادی اجتماعی پیش روی کشاورزی منطقه است ازدیگر سوی یکی از اهداف معرفی ارقام پرمحصول برنج علاوه برافزایش تولید ملی بهبود وضعیت اقتصادی شالیکاران است با این حال با گذشت چندسال هنوز پویشی علمی با هدف مشخص کردن ارجحیت اقتصادی درمیان ارقام بومی و پرمحصول انجام نشده است این مطالعه با بررسی درشهرستان بندرانزلی از طریق پرسشنامه این هدف را دنبال می کند.