سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد حسین زاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل،دانشکده منابع طبیعی
انوشیروان شیروانی – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه ت
محمد متینی زاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
قوام الدین زاهدی – دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه ته

چکیده:

گیاهان قادرند به کمک جذب آلاینده ها در بافتهایشان طرق مختلف آلاینده ها را از محیط زیست دور نمایند . اطلاع ازوضعیت ترسیب این آلایندهها کمک شایانی به مدیریت طرح های زیست پالایی در مناطق آلوده مینماید. هدف از انجام این پژوهش تعیین توانایی جذب دو عنصر سرب و کادمیم توسط برگ، ساقه و همچنین خاک گونه ی زبان گنجشک Fraxinus rotundifolia) در فضای سبز شهر کرج است. ابتدا ۲۰ نمونه از برگ ها و شاخه های یکساله و خاک منطقه در مجموع ۶۰ نمونه برداشت شد. سپس با استفاده از دستگاهDigesdhal عصاره گیری شدند و به وسیله دستگاهICP میزان فلزات سنگین هر یک از نمونه ها اندازه گیری گردید، در پایان با استفاده از نرم افزا SPSS) وآزمون آماری Games-Howell میزان تجمع هر یک از فلزات سنگین کادمیوم و سرب در هر اندام با اندام مشابه خود مقایسه شد. نتایج حاکی از آن بود که بین اندام های برگ و ساقه تفاوت معنی داری از نظر میزان جذب عناصر آلا ینده کادمیوم و سرب وجود نداشت. میزان تجمع سرب نیز به طور معنی داری بیش از کادمیم در اندام های برگ و ساقه بود . در خاک منطقه مورد مطالعه نیز تفاوت معنی دار بود، به طوریکه مقدار سرب در خاک منطقه به طور معنی داری بیش از کادمیوم بود