سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر کاظمی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سقا فرج تباربهرستاق – اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
بابیسان عسکری –
جمشید سیارنژاد –

چکیده:

پژوهش حاضر با انگیزه ضرورت توجه به بهداشت روانی و با هدف کلی توصیف و مقایسه میزان افسردگی دردانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و دانشجویان سایر رشته های تحصیلی آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستانمحمودآباد در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ صورت گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش به تناسب موضوع انتخابی، روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد. نمونه های تحقیق به روش تصادفی از بین دانشجویان – مقطع کاردانی پیوسته رشته های تحصیلی: تربیت بدنی، حسابداری، کامپیوتر، معماری، ناوبری، مخابرات دریایی و مکانیک موتورهای دریایی که جمعاً شامل ۷۵۵ نفر دانشجو بوده اند، انتخاب و به مورد اجرا درآمده است. میانگینسنی نمونه های تحقیق دامنه بین ۱۵ تا ۱۰ سال بوده است. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه سنجش افسردگیآرون بک ) B.D.I ( بوده که ۱۱ جنبه تحت افسردگی را در ۸ دامنه مجزا مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد.عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل داده های آماری به منظور استخراج نتایج توسط نرم افزار Spss صورت گرفته است. یافته های حاصل از نتایج تحقیق با مقایسه میانگین نمرات افسردگی در دو گروه آزمودنی ، نشان داده که اختلاف معنی داری وجود دارد. میزان افسردگی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی در مقایسه با میزان افسردگی دانشجویان پسر سایر رشته های تحصیلی کمتر بوده است