سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
اردلان علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
امید علیزاده –

چکیده:

به منظور بررسی اثرمنطقه کاشت برمیزان عملکرد وعناصرتشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی آویش باغی آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد مناطق و شرایط مختلف کاشت شامل شهرستانهای شیراز و استهبان و شرایط گلخانه بود میزان و نوع ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه اویش باغی توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی و جرم سنجی (GC/MS) شناسایی شد بیست و نه ترکیب در اسانس آویشن باغی شناسایی شد که عمده ترکیبات تشکیل دهنده اسانس عبارت بودند از تیمول گاما ترپینن پاراسیمن، ترپینولن و کارواکرول نتایج این آزمایش نشان داد که منطقه کاشت تاثیر معنی داری برمیزان وزن تر وزن خشک درصد و بازده اسانس گیاه دارویی مورد بررسی داشت نتایج نشان داد که بیشترین میزان وزن خشک وزن تر بازده و درصد اسانس درشرایط کشت این گیاه درگلخانه و کمترین میزان آنها درمنطقه کاشت شیراز حاصل شد.