سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دا
سحر صادقی اشرافی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی گرگان

چکیده:

از مقدمات رسیدن به مدیریت پایدار جنگل در جنگل های شمال ایران، تجزیه و تحلیل های هزینه درآمدی به منظور کمک در جهت حفظ کیفیت توده های جنگلی در عملیات بهره برداری می باشد. در این بررسی، به محاسبه هزینه ههها ودرآمدهای به دست آمده از بهره برداری فعلی (ارزش خالص فعلی) پرداخته شد. این مطالعه در سه پارسل مجاور هم در سری ۲ حوزه آبخیز چفرود شاندرمن که تحت مدیریت شرکت دولتی شفارود گیلان بود، انجام گرفهت. متوسهو وزنیقیمت یک مترمکعب چوب ۲۵۰۵۲۵۲ ریال به دست آمد. مطالعه هزینه های تولید یک مترمکعب چوب نشان داد که ۱۲۸۲۱ کل هزینه های تولید یک مترمکعب چوب ۲۰۵۸۶۲ ریال می باشد، بنابراین میزان ارزش فعلی خالص پروزه بهره برداری جنگل ۲۱۵۵۲۱۶ ریال می باشد از طرف دیگر نسبت منافع به هزینه ها در پروزه بهره بهرداری جنگل ۶۰۲۱ به دست آمد.