سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

کیوان کاکابرایی – عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش
غلامعلی افروز – استاد دانشگاه تهران
مهران فرهادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
کریم افشاری نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان احساس فشار روانی اولیای کودکان عقب مانده ذهنی با اولیای کودکان عادی شهر کرمانشاه انجام شده است دراین پژوهش که از نوع پس رویدادی علی-مقایسه ای است تعداد ۱۲۰ نفر از اولیات کودکان عقب مانده و ۱۲۰ نفر از اولیای کودکان عادی با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند برای بررسی احساس فشار روانی از پرسشنامه منابع استرس QRS فردریک و همکاران استفاده شد و داده ها به وسیله آزمونهای آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد فشار روانی دو گروه اولیای کودکان عقب مانده ذهنی و اولیا ی کودکان عادی تفاوت معنادار دارند و احساس فشار روانی اولیای کودکان عقب مانده ذهنی بیش از اولیای افراد عادی بود p<0/01 بین مادران و پدران دارای کودکان عقب مانده ذهنی از نظر میزان استرس تفاوت معناداری مشاهده نشد و میزان فشار روانی پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی یکسان بود.