سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم افشاری نیا – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حسن امیری – دانشجوی دکتری روانشناسی
خدامراد مومنی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه میزان احساس تنهایی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه است بدین منظور ۳۰۰ نفر از دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به شکل تصادفی انتخاب شدند و به سه مقیاس آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ ۱۹۹۸ تنهایی UCLA راسل ۱۹۹۶ سلامت عمومی GHQ گلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹ پاسخ دادند از بین ۲۰۲ کاربر اینترنت ۲۰ نفر معتاد به اینترنت شناخته شدند. براساس مشخصات جمعیت شناختی ۲۰ کاربر معمولی با گروه معتاد همتا شدند و با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه قرارگرفتند تحلیل های آماری نشان داد که بین احساس تنهایی دو گروه کاربران معتاد و کاربران غیرمعتاد تفاوت معناداری به دست نیامد.