سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی اشرفی پور – بانک ملی ایران، شعبه مرکزی چالوس
آقاسیدرسول نقیب حسینی – بانک ملی ایران، شعبه مرکزی چالوس
زهرا امیرعباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی- نیروهای پیش برنده در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها را می توان به دو گروه عمده عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد. حال در این تحقیق سعی شده است تا با کمک یکی از فنون اقتصاد سنجی به نام روش داده های پانل، میزان تأثیر گذاری مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۶ مقایسه شود. بدین منظور میزان اثر گذاری سه شاخص ثبات سیاسی و اجتماعی، میزان تحصیلات و سواد و ارزش گذاری برای نوآوری به عنوان عوامل اجتماعی فرهنگی و سه شاخص کیفیت تکنولوژی، توزیع مناسب درآمد و مهار تورم به عنوان عوامل اقتصادی، در هر دو گروه از کشورها تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهند که از بین عوامل اجتماعی فرهنگی، در کشورهای در حال توسعه شاخص ثبات سیاسی و اجتماعی و در کشورهای توسعه یافته شاخص میزان تحصیلات و سواد، و همچنین از بین عوامل اقتصادی، در کشورهای در حال توسعه شاخص مهار تورم و در کشورهای توسعه یافته شاخص کیفیت تکنولوژی دارای بیشترین تأثیر گذاری را بر سطح توسعه کشورها می باشند.