سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید هراتی – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان
صمداله کرمی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
شهلا هاشمی فشارکی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سمیه نظارت – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

چکیده:

بذرهایی که در فرایند گواهی بذر رسمی کشور قرار می گیرند از کیفیت بهتر و قیمت بیشتری برخوردار هستند که این برتری و قیمت بیشتر به دلیل فعالیت هایی است که در طول فرایند بذر از قبیل انتخاب زومین، ضدعفونی بذر، نظارت در مزاحل داشت و برداشت و غیره می باشد. بدین منظور ۳۰ نمونه بذر از ارقام اکبری، پیشتاز و الوند در سه گروه شامل بذر خود مصرفی، خود مصرفی با منشاء گواهی و گواهی شده با نمونه برداری استاندارد بر مبنی پروتکل انجمن بین المللی آزمون بذر مورد آزمون شستشو با توزین ۱۰۰ گرم بذر، اضافه نمودن ۱۰۰ سی سی اب مقطر بعلاو ۱ الی ۲ قطره تی ۲۰، همزدن و سانتریفیوژ قرار گرفتند. پس از اضافه نمودن میزان مشخص آب مقطر به رسوب حاصل، ۱۰ میکرو لیتر از سوسپانسیون به زیر میکروسکوپ نوری برای شمارش اسپور سیاهک پنهان منتقل و تعداد اسپور شمارش و ثبت گردید. اگر چه دامنه آلودگی در بین ارقام و گروه های بذری متفاوت بود ولی نتایج بیان کننده هیچگونه تفاوت معنی دار در بین آلودگی بذرها نبود و به طور متوسط حدود ۲/۸ عدد اسپور در هر بذر به ثبت رسید هر چند انتظار می رفت با توجه به فعالیت هاب مضاعفی که در مراحل تولید بذر رسمی صورت میگیرد این گروه از بذرها از کیفیت بهتری برخوردار باشند. این بررسی با توجه به سایر مطالعات انجام گرفته در استان بینگر شرایط مناسب آب و هوایی در منطقه از نظر تولید بذر سالم است و نشان دهنده کاهش آلودگی با تزریق بذر رسمی و ضد عفونی بذور خود مصرفی طی سال های قبل به منطقه با توجه به سوابق الودگی دردهه ۷۰ می باشد.