سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی بروج
احمدرضا گلپرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

تحقیق حاضر به منظوربررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به شوری در ژنوتیپ های مختلف علف گندمی بیابانی Agropyron desertorum در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه در شرایط گلخانه انجام گرفته که مواد گیاهی مورد استفاده از اکسشنهای علف گندمی بیابانی موجود در بانک ژن منابع- طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ( ۱۰ نمونه) مورد استفاده قرار گرفت. ژنوتیپ مورد استفاده در این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار و پنج سطح شوری (صفر، ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ میلی مولار ) با استفاده از نمک کلرید سدیم مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ژنوتیپها نشان می دهد که میانگین مربعات در سطح ۱ درصد معنی دار بود. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی مقادیر حا صل شده از مولفه ۱ تا ۴ از یک بیشتر بوده و به ترتیب ۴۹ ، ۱۹،۱۴ و ۱۲ درصد و در مجموع ۹۴ در صد از کل واریانس متغیر ها را توجیه نمود. در تبین مولفه اول صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه و بنیه بذر مهمترین نقش را ایفا نمود. در مولفه دوم وزن تر و خشک گیاهچه و در مولفه سوم درصد جوانه زنی و نسبت ریشه چه به ساقه چه و در مولفه چهارم نسبت وزن خشک به تر و سطح برگ از جمله صفات مهم بودند.در تجزیه کلاستر ژنوتیپها در ۲ گروه قرار گرفتند