سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آروین عبدالمالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
مسعود احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
حامد قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه

چکیده:

یکی از حسا سترین مسائل در احداث سدها مطالع هی پایداری و بررسی رو شهای پایدارسازی شیروان یهای اطراف ومشرف برسد است.در این تحقیق با استفاده از نر مافزار تعادل حدیslideو نر مافزار اجزای محدودیplaxis به بررسی استاتیک ی، شبه استاتیکی و دینامیکی در حال تهای خشک و نیمه اشباع و اشباع یک شیروانی سنگی که در اثر عوامل محیطی دچار فرسایش شده م یپردازیم.سپس به بررسی رو شهای پایدارسازی از جمله اصلاح هندسی شیب، سیست مهای بهسازی توسط میل مهار، واستفاده از باکس ژئوگریدی برای تسلیح شیروانی سنگی پرداخت هم یشود و مزایا و معایب این رو شها مورد ارزیابی قرارم یگیرند.