سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریا رحیمیان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف مقاله حاضر تعیین موانع محیطی کارآفرینی مستقل در زنان و مردان استان گلستان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش همبستگی، توصیفی بوده و جامعه آماری شامل تمامی کارآفرینان مستقل به تعداد ۲۲۵ نفر( ۱۶۵ مرد و ۶۵ زن)در استان گلستان می باشد.جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بوده که پایایی با روش کرونباخ ۹۱ % و روایی با استفاده از روش محتوایی تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو آزمون لیونز و تی صورت گرفته است. نتایج نشان داد بین موانع محیطی کارآفرینی در زنان و مردان تفاوت معنا داری وجودی دارد