سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی نجفی –
محمدحسین حدادخداپرست –
محمد سهرابی بالسینی –

چکیده:

پودر موز با استفاده از شیوه های مختلف ،آب زدایی شد: خشک نمودن با کمکتسمه ی خلا VBD) خشک نمودن با کمک انجمادFD)و خشک نمودن با کمک هواAD) جهت تهیه پودر موز . مواد نا پایدار از پودر خشک شده موز با استفاده از شیوه ی استخراج میکرو فاز جامد SPME) استخراج شدند و از هم جدا شدند و توسط اسپکترومتری توده ای کروماتوگرافی گازی GC-MS مشخص شدندSAS سیستم بررسی آماری) برای ارزیابی سهم مواد ناپایدار مهم مورداستفاده قرار گرفت. استرها نقش مهمی در ایجاد عطر پودر موز ایفا می کنند . اجرای سازنده ی مهم در پودر موز که عامل ایجاد عطر میوه هستند عبارت بودند از :استر، ۳- متیل بوتانوئیک اسید، ۳- متیل بوتیل ، استر ، ۳- متیل بوتیل استات و استر بوتانوئیک اسید ، ۳- متیل بوتیل . بیشتر الکلهای شناسایی شده در پودر موز ، انول ها بودند و برخی دارای حلقه ای طویل بودند . یو جنول و المیسین که رایحه ی خاص و مطبوعی به محصول می بخشیدند، نیز شناسایی شدند . آلکیز آلکین ، اجزاء سازنده ی کم اهمیتی در پودر موز را تشکیل می دادند . بر اساس بررسی اصلی اجزاء در سیستم بررسی آماری ، می توان نتیجه گرفت که شیوه ی مورد پسند برای تولیئ پودر موزبا عطر مطلوب شیوه یFD می باشد که پس از آن شیوه های VBD و شیوه ی AD می باشند.