سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ا کاووسی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست_دانشگاه تربیت مدرس
ن آذرنوش – معاون برنامه ریزی شرکت عرف ایران
ا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری_دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مخلوط های آسفالتی گرم درسالهای اخیر باتوجه به آلودگیهای زیست محیطی ناشی ازتولید و اجرای آسفالت های داغ و افزایش بهای سوخت مقبولیت بالایی درسراسر دنیا کسب نموده اند تکنولوژیهای WMA به دلیل کاهش دمای تولید اسفالت به میزان ۴۰-۲۰درجه نسبت به مخلوطهای HMA می توانند به عنوان راهکارهای موثردرکاهش آلودگی هوا لحاظ شوند هدف این تکنولوژی ها اساسا کاهش ویسکوزیته قیر میب اشد که موجب بهبود کارایی مخلوط کاهش گازهای گلخانه ای و عموما بهبود شرایط کاری می شود تولید گازهای گلخانه ای با دما ارتباط دارد به این صورت که تا دمای ۸۰درجه تقریبا هیچ گاز گلخانه ازقیر متصاعد نمی شود حتی دردمای حدود ۱۵۰ درجه تولید گازهای گلخانه ای فقط درحدود ۱mgh-1 می باشد تولید گازهای گلخانه ای بصورت قابل توجهی دردمای ۱۸۰درجه رخ میدهد همین دمای کمتر تولید wmaکاهش زیادی درتولید گازهای گلخانه ای و بخارات را نتیجه میدهد.