سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صابر منصوری – دانشگاه کردستان
مصطفی قادری – دانشگاه کردستان

چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند ومدارس عادی شهر تهران انجام شد روش پژوهش این مطالعه با روش علی – مقایسه ای پس رویدادی ، و جامعه مورد مطالعه دانش اموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی انتخاب و درهریک از این دو مدرسه ۵۰ نفر دانش اموز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده ازمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که سه مهارت عمده تحلیل، استباط و ارزشیابی را می سنجد بطور کلی نتایج نشان داد که در همه مهارتها بین میانگین مهارتهای تفکر انتقادی دانش اموزان مدارس هوشمند و دانش اموزان مدارس عادی به نفع دانش اموزان مدارس هوشمندتفاوت معنادار وجود دارد.