سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه شریفی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
فریده طباطبایی – عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی

چکیده:

امروزه گسترش استفاده از موادغذایی ارگانیک بهطور چشمگیری درمیان کشورهای مختلف قابل مشهود می باشد مطالعات مربوط به غذای ارگانیک به سه دسته کلی ارزش غذایی بافت امنیت تقسیم می شود اما تاکنون مطالعه جامع مبنی برغذای حاصل از کشاورزی ارگانیک تا چه میزان از لحاظ مواد مغذی و غیرمغذی با غذای سنتی متفاوت می باشد دردسترس نمی باشد دراینم قاله نمونه ای از آلوی که بهروش سنتی و ارگانیک پرورش سافته است را از لحاظ مواد مغذی مورد بررسی قرار میدهد و مشاهده می شود که میزان مواد مغذی در محصولات ارگانیک بیش تر از محصولات غیرارگانیک می باشد.