سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فتح اله بلداجی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار
سعید زره داران – استادیار

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری AME,AMEn آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور درقالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت که در آن ۷ تیمار و به ازای هر تیمار ۳ت کرار و درهر تکرار ۳ قطعه جوجه گوشتی نرقرار داشت تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره شاهد ذرت – سویا و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح ۳ ، ۶و۹ درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه ۱ یا ۲ بودند انرژی قابل متابولیسم ظاهری هر جیره با دو روشنمونه گیری از محتویات ایلئوم و فضولات در ۲۸-۲۱ روزگی محاسبه گردید. میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری افزایش معنی داری در گروه های آرد ضایعات طیور درمقابل گروه شاهد با روش نمونه برداری فضولات داشت P<0/05 کاهش معنی داری در انرژی قابل متابولیسم ظاهری در سطح ۹ درصد آرد ضایعات ۲ با روش نمونه برداری ازمحتویات ایلئوم مشاهده گردید P<0/05