سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید اسمعیلی زاده – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایر
علیرضا طلایی – گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، ،پردیس کشاورزی
حمید رضا کریمی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایر

چکیده:

به منظور مقایسه مقدار نشاسته و کربوهیدرات های محلول برگ و جوانه گل درختان آور، ناآور و شاخه های حلقه برداری شده پسته آزمایشی با ۴ تیمار طی دو مرحله و در دو سال متوالی در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان به اجرا در آمد. تیمارها در دو مرحله ی رشدی میوه ( ۱- رشد سریع اندوسپرم و ۲- هضم اندوسپرم و شروع تشکیل لپه های بذر) اعمال شدند. براساس نتایج بهدست آمده دراین پژوهش حلقه برداری در قاعده شاخه سال جاری و تنک میوه ریزش جوانه گل را در مقایسه با شاهد به ترتیب به میزان ۶۷/۷۱ و ۱۷/۸۳ درصد کاهش دادند. حلقه برداری به طور معنی داری مقدار نشاسته، ساکاروز، گلوکز و فروکتوز برگ و جوانه گل را افزایش داد و مقدار آن مشابه درختان ناآور بود. تنک میوه مقدار نشاسته را در برگ و جوانه گل و مقدار گلوکز و فروکتوز را در برگ ها افزایش داد اما بر مقدار ساکاروز برگ و جوانه گل اثری نداشت. لذا می توان نتیجه گرفت که میوه پسته از حرکت کربوهیدرات ها از برگ ها به سمت جوانه های گل جلوگیری کرده و سبب ریزش جوانه های گل می شوند.