سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته حقیقی – کارشناس پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

از آنجایی که اندازه گیری مستقیم ویژگی های هیدرولیکی خاک نسبتا وقت گیر و مشکل است براوردهای هیدرولوژیک در مناطق وسیع مورد نیازندفاکتور مهم جذب پذیری S در معادله فیلیپ تابع مکش خاک بوده و از طریق توابع انتقالی نیز قابل پیش بینی است هدف ازاین مطالعه مقایسه پارامتر جذب پذیری تخمین زده شده توسط معادله فیلیپ و دو دسته از توابع انتقالی می باشد داده های نفوذ حاصل از ازمایش استوانه مضاعف با مدل نفوذ فیلیپ برازش یافت و فاکتور جذب پذیری تخمین زده شد همچنین این پارامتر با استفاده از توابع انتقالی بروکز و کوری و راولز و براکنسیک برآورد گردید و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت نتایج نشان داد که تفاوتهای معنی داری میان فاکتور جذب پذیری براورد شده با استفاده از معادله فیلیپ و توابع انتقالی وجود دارد