سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری
جمشید قربانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری
مریم شکری – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری
سیدحسن زالی – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری

چکیده:

ذخیره بذر در خاک بخش مهمی از تنوع گونه ای را شامل میشود. این منبع گونه ای می تواند در هر سال و بین سال های مختلف تغییر نماید. این تغییرات می تواند تغییر در پوشش گیاهی را به همراه داشته باشد. در این تحقیق مقدار بذر گندمیان در ابتدا و انتهای فصل رویش در یک علفزار کوهستانی مورد مقایسه قرار گرفت. مقدار بانک بذر خاک با نمونه گیری خاک و روش جوانه زنی بذرها در گلخانه تعیین گردید. نتایج نشان داد در مورد دو گونه Agropyron sp. و Poa bulbosa ذخایر بانک بذر در انتهای فصل رویش افزایش یافت. کاهش معنی دار در بانک بذر خاک گونه Cynodon dactylon و Dactylis glomerata مشاهده گردید. بیشترین تراکم بذر گونه های در لایه سطحی خاک بود.