سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحجت هاشمی – گروه پژوهشی مطالعات لوله و صنایع وابسته، دانشگاه بیرجند
ثاراله صدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بیرجند
وحید سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

زاویه گشودگی نوک ترک ۱ یکی از معیارهای تعیین چقرمگی شکست در رشد ترک الاستیک – پلاستیک مواد نرم میباشد که در مطالعات متعددی، استفاده موفق آن در مدلهای شکست نرم لولههای انتقال گاز طبیعی نشان داده شده است. در تحقیق حاضر نتایج آزمون گشودگی نوک ترک در فولاد ۷۰API X مورد استفاده در شبکه های پرفشار انتقال گاز طبیعی ایران) برای اولین بار ارائه میگردد. به این منظور ابتدا مقادیر تجربی این پارامتر روی نمونه آزمایشگاهی دو سر گیردار با استفاده از یک شبکه حکاکی شده روی سطح نمونه محاسبه میگردد. سپس مقایسه نتایج تجربی با اطلاعت حاصل از مدل المان محدود انجام میشود. مدل المان محدود بر اساس شرایط کرنش صفحهای با تئوری اصلاح شده شکست نرم گرسون در وضعیت شبه – استاتیکی صورت میگیرد