سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شجاع آرین مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت،
حمیدرضا گنجعلی – استادیار گروه مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حمیدرضا مبصر – استادیار گروه مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

استفاده بهینه از انرژی در کشاورزی به خاطرصرفه جویی های اقتصادی ،حفظ منابع نفتی وکاهش آلودگی هوا،یکی از شاخص های کشاورزی پایدار به شمار می رود.به منظورمقایسه مصرف انرژی درروش های مختلف خاکورزی وتاثیر آن بر اصلاح الگویمصرف گازوئیل در هنگام خاکورزی ،آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خاش انجام گرفت.طرح پایا در این آزمایش روش مقایسه ای بودکه در آن ) A 1 (خاکورزی مرساوم) A 2 ( خااکورزی مرساوم ۰۱ %خااکورزی حاداقل (A3)خاکورزی مرسوم ۰۱ %بدون خاکورزی ،به عنوان فاکتورهای اصلی بودند.دراین مقایسه مصرف سوخت در هرکرت اندازه گیریشد.برای اعمال هرسه روش خاکورزی وضعیت خاک از نظررطوبت وبقایای گیاهی یکسان بود.نتایج نشان داد که بین تیمارهای اصلی از نظر عملکرداختلاف معنی داری درسطح ۰%وجوددارد.میانگین مصرف انرژی درسه تیماراصلی به ترتیب ۶۳۷۲ و ۶۲۷۲۲ و ۶۹۵۶ میلیون لیتربه دست آمدکه از نظر آماری اختلاف معنی داری درسطح ۰%باین ساه روش از نظار مصارف انرژی وجودداشت .در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شوددر راستای عملی شدن بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی با بسط وتوسعه این روش گام موثری درکشوربرداشته شود