سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خدیجه نژادحسینی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
لیلا حسن نژاد – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سعید بختیارپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
کریم مولاهویزه –

چکیده:

پژوهش حاضردرحوزه سایکونوروایمونولوژی بود که هدف آن مقایسه مشکلات شناختی خستگی وکیفیت خواب دربیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک دارای افسردگی بالا و افسردگی پایین بود حجم نمونه ۱۰۲ نفر بود که به روش نمونه گیری دردسترس از بین مراجعه کنندگان به کلینیک روماتولوژی بیمارستان گلستان اهواز انتخاب شدند ابراز مورد استفاده شامل پرسشنامه مشکلات شناختی CFQ مقیاس چندبعدی خستگی MAFS مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI و مقیاس افسردگی بک بود این تحقیق از نوع علی پس از وقوع بود نتایج آماری نشان داد که بین مشکلات شناختی خستگی و کیفیت خواب بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیک دارای افسردگی بالا و افسردگی پایین درسطح (P=0/0001 تفاوت معنی دار وجوددارد