سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طیبه یگانه – دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی باهینی
عباسعلی حسین خانزاده – استادیاران روانشناسی دانشگاه گیلان
هیوا مرادیانی –

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری در بین کودکان ورزشکار و غیرورزشکارصورت گرفته است. روش: برای این منظور، ۱۱۱ نفر دانش آموز دختر و پسر از بین دانش آموزان ۳ تا ۱۱ساله مشغول به تحصیل در شهرستان سنندج انتخاب شده و به سه گروه غیرورزشکار ، ورزشکار انفرادی و ورزشکار گروهی تقسیم شدند. جهت اندازه گیری مشکلات رفتاری، پرسشنامه رفتاری کودکان راتر فرم والد مورد استفاده قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه متغیرها در سه گروه استفاده شد. همچنین به دنبال معناداریF آزمون تعقیبی توکی نیز مورد استفاده قرار گرفت. افته ها: با استناد به نتایج برآمده از فرم مذکور، علاوه بر اینکه میزان شیوع بیشتر مشکلات رفتاری در کودکان غیر ورزشکار آشکارگردید، به استثناء خرده مقیاس رفتارهای ضد اجتماعی ، در سایر خرده مقیاس ها ، تفاوت در بین دو گروه کودکان ورزشکار و غیر ورزشکار نیز از لحا آماری معنادار گردید. تیجه گیری: فعالیت های مختلف ورزشیمی توانند با کمک به افزایش یافتن هر چه بیشتر تحول رفتاری در کودکان، به عنوان ابزاری ارزشمند در کنار سایر روش های نوین مقابله مورد استفاده قرار گیرند