سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
سیدانور حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
درنا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

جهت برنامه ریزی و اداره صحیح جنگل، بررسی کمی و کیفی مشخصههای مختلف درختان جنگلی ضروری میباشد.با هدف مقایسه کمی مشخصههای درختان جنگلی شمال، جنگل آموزشی –پژوهشی خیرودکنار انتخاب شد. جهت مطالعه از روش تصادفی با قطعات نمونه دایرهای شکل با مساحت ۱۰ آر و جمعأ تعداد ۷۰ قطعه نمونه در منطقه مورد مطالعه برداشت گردید. جهت بررسی معنیدار بودن اختلاف میانگین مشخصههای فوق از آزمون دانکن و تجزیه واریانس یک عامله استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط قطر برابر سینه گونه های درختی این جنگلها۳۹/۳ میباشد و گونه راش با متوسط قطر برابر سینه ۴۶ سانتی متر بیشترین متوسط قطر برابر سینه و گونه افرا با ۳۰/۲ دارای کمترین میباشد. متوسط ارتفاع کامل درخت گونههای درختی این جنگل ها ۱۵ متر میباشد و گونه راش با متوسط ارتفاع ۱۹متر بیشترین متوسط ارتفاع و گونه انجیلی با ۱۲/۹ متر دارای کمترین میباشد گونه راش دارای متوسط قطر برابر سینه و ارتفاع کل بیشتر میباشد و این گونه نسبت به دیگر گونههای مورد مطالعه صنعتیتر می باشد. نتایج جدول تجزیه واریانس یک عامله نشان داده است که اختلاف متوسط قطر برابر سینه و ارتفاع کل گونههای درختی معنیدارمیباشد و گونه راش با مشخصه کمی قطر برابر سینه و ارتفاع کامل بیشتر از دارای ارزش تجاری بیشتر بوده است. نتایج آزمون دانکن نشان داده است که بین متوسط مشخصه قطر برابر سینه گونه انجیلی، بلوط، توسکا و ممرز اختلاف معنیدار نمی باشد اما بین افرا با گونهای فوق و راش اختلاف معنیدار می باشد و اختلاف میانگین قطربرابر سینه گونه راش با بقیه گونهها معنی دار می باشد. پیشنهاد میگردد در جنگلهای تجاری بیشتر به گونه راش توجه شود و سعی شود زادآوری این گونه حفاظت و مورد عملیات پرورشی قرار گیرد