سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
منوچهر نمیرانیان – استاد گروه جنگلداری دانشگاه تهران
محمود زبیری – استاد گروه جنگلداری دانشگاه تهران
لقمان قهرمانی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه کردستان

چکیده:

برداشت هیزمی، گلازنی و دیگر استفادهها سبب شده که جنگلهای زاگرس به جنگل شاخهزاد تبدیل شده و این تبدیل بر مشخصههای کمی و کیفی درختان تأثیر دارد، در قسمتهای دور از دسترس و تخریب کمتر دارای جنگلهای شاخه دانهزاد و یا دانه شاخهزاد هستیم. با هدف مقایسهی کمی درختان با مبداء شاخهزاد و دانهزاد و وضعیت تقارن درختان جنگل سامانه عرفی روستای بلکه در بخش آرمرده شهرستان بانه جهت مطالعه انتخاب شد. از دادههای آماربرداری صد در صد جنگل بلکه استفاده شده، منطقه آماربرداری شده ۴۰ هکتار بوده، که به قطعات نمونه ۲۵×۲۵ متر تبدیل و جمعاً تعداد ۶۴۸ قطعهنمونه برداشت شد. در هر قطعه نمونه مشخصههای گونه، قطر برابر سینه، ارتفاع، ارتفاعتاج، ارتفاعتنه و قطر بزرگ و کوچک تاج، مبداء درختان و وضعیت تقارن فرم درخت آماربرداری شد، جهت آنالیز دادهها از نرمافزارSPSS16 و از آزمونt مستقل (درسطح ۹۵ درصد) جهت بررسی معنیدار بودن اختلاف مشخصههای کمی درختان شاخهزاد و دانهزاد استفاده شددر کل درختان با مبداء شاخهزاد و نامتقارن دارای کمترین میزان مشخصههای کمی بوده و با توجه به اهمیت این مشخصهها از لحاظ اکولوژیکی، اقتصادی و زیستگاه گونههای جانوری نادر ضرورت دارد که این جنگلها مورد حفاظت و عملیات پرورشی قرار گیرد. جهت بهبود وضعیت این جنگلها پیشنهاد میشود که چرای دام در جنگل کنترل گردد، درختان قطور و توخالی که زیستگاه سنجاب ایرانی بوده میباید به عنوان خشکه دار در جنگل باقی گذاشته شود تا زیستگاه این گونه با ارزش به خطر نیفتد، جهت احیا مناطق فاقد پوشش درختی پیشنهاد میشود با درختکاری و نهالکاری با گونه- های بومی صورت گیرد و درختان قطور و خوشفرم میبایست در جنگل شناسایی و مشخص گردد و مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد