سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد دانشگاه تهران
سروش ذبیح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

بذرعاملی مهم در توسعه جنگلها و جنگلکاریها محسوب و دراین میان انتخاب بذور با کیفیت و رسیده و پردارای اهمیت بسیاری است با هدف مقایسه مشخصه های کمی بذر درخت بادام در بخش قرق غیرقرق چهارجهت اصلی جغرافیایی و بررسی تاثیر قرق بروضعیت بذور جنگل باغشادی دارای بخش هایی با قرق ۱۵ ساله در شهرستان خاتم واقع در جنوبی ترین نقطه استان یزد انتخاب شد هر جهت جغرافیایی تعداد ۲۰ درخت بادام انتخاب شد و در کل در بخش قرق ۴ جهت اصلی جغرافیایی از ۸۰ درخت و بخش غیرقرق از ۸۰ درخت نمونه بذر برداشت و مشخصه های کمی وزن ۱۰۰۰ دانه درصد پوکی بذر طول و عرض بذر اندازه گیری شد. از آزمون t مستقل و دانکن با سطح اطمینان ۹۵ درصد جهت مقایسه مشخصه های کمی بذور دربخش قرق و غیرقرق و جهتهای جغرافیایی استفاده شد نتایج نشان داد که بین مشخصه های وزن ۱۰۰۰ دانه درصد پوکی طول و عرض بذر در بخش قرق و غیرقرق اختلاف معنی دار در سطح ۹۵ درصد وجود داشته و مقدار مشخصه های فوق دربخش قرق به ترتیب ۵۳۲ گرم ۱۲ درصد ۱۵ ، ۱۰/۳ ، ۸ عرض بذر میلی متر است نتایج نشان داد که قرق بروضعیت کمی و کیفی بذر درختان بادام تاثیر مثبت داشته و درصد پوکیدگی بذردرختان در دامنه جنوبی بیشتر از دامنه های دیگر بوده و لحاظ مشخصه های وزن ۱۰۰۰ دانه طول بذر و عرض بذر در بخش قرق و غیرقرق دامنه شمالی بردیگر جهتهای جغرافیایی برتری دارد.