سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا رحیمی درآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقّق اردبیلی (مکاتبه کننده )
مرتضی برمکی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه م
رئوف سیدشریفی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه م
شیرین اسدی – دانشجوی علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بررسی حاضر در سال زراعی ۱۳۸۸ تحت شرایط آب و هوایی اردبیل به اجرا درآمد. طرح آزمایشی مورداستفاده، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۳ تکرار بود. تیمار اول به کشت خالص سیب زمینی در تراکم ثابت ۶ بوته در متر مربع اختصاص یافت. ۳ تیمار بعدی به کشت مخلوط سیب زمینی (با تراکم ۶ بوته در متر مربع) و گلرنگ با تراکم های ۶ ، ۱۲ و ۱۸ بوته در متر مربع اختصاص یافت و ۳ تیمار دیگر را نیز کشت خالص گلرنگ با تراکم های ۶ ،۱۲ و۱۸ بوته در متر مربع تشکیل می دادند. نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کشت مخلوط و کشت خالص سیب زمینی به عنوان شاهد، نشان داد که در کلیه مراحل فنولوژی آن تفاوت معنی داری از نظر آماری بین تیمارها وجود دارد. در بین تیمارهای کشت مخلوط نیز باافزایش تراکم گلرنگ در کشت مخلوط با سیب زمینی، سرعت سبز شدن، غده دهی، گل دهی و رسیدگی محصول کاهش یافت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مراحل فنولوژی در کشت خالص و مخلوط با سیب زمینی نشان داد که در تمامی تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین مراحل فنولوژی گلرنگ در کشت مخلوط با سیب زمینی نیز نشان داد که دو مرحله سبز شدن و به ساقه رفتن در کشت مخلوط ۱۸ بوته در متر مربع گلرنگ با ۶ بوته در متر مربع سیب زمینی در مقایسه با سایر تیمارهای کشت مخلوط، زودتر رویت شد ولی مراحل فنولوژی رویت طبق، گل دهی و رسیدگی محصول به دلیل طولانی شدن مرحله رویشی و دیرتر وارد شدن به مرحله زایشی، از نظر زمانی با تأخیر رویت گردید. مقایسه میانگین مراحل فنولوژی گلرنگ متأثر از تراکم سیب زمینی نیز نشان داد که کشت خالص گلرنگ در مقایسه با کشت مخلوط با آن، زودتر مراحل سبز شدن، به ساقه رفتن، رویت طبق، گل دهی و رسیدگی محصول را سپری می کنند به منظور ارزیابی رقابت در کشت مخلوط از شاخص های ضریب غالبیت و ضریب ازدحام نسبی استفاده گردید