سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدحسین لطفی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مدیریت به شکلهای مختلف و متفاوت درطول تاریخ وجودداشته و بصورگوناگون زمینه پایداری و دوام و قوام تمدنها و حکومت ها را فراهم ساخته است با پیشرفت علم و افزایش آگاهی بشر دراستفاده ازامکانات و توانایی های خود تاثیر مدیریت درپیشرفت بشر نیز فزونی یافت و همراه با آن نظریه های مختلف و متفاوتی که ازمنظر های گوناگون به انسان نگاه میکردند نیز ارایه گردید وجه مشترک تمامی این نظریه ها هدف گرا بودن و توجه به نتیجه کار است و دراین راستا انسان نیز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرارگرفته و گاه به آن درسطوح بالاتر توجه شده دراین مقاله با طرح ضرورت توجه به مدیریت اسلامی الهام گرفته از قران کریم درحکومتی اسلامی مفاهیم و تعاریف مدیریت اسلامی به ویژه رهبری ازدیدگاه برخی ازصاحبنظران مورد اشاره قرارگرفته است و سپس به وجوه کلی تفاوت های رهبری اسلامی و غربی بصورت مختصر اشاره شده است.