سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قدرتی وایقان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
عبداله سهرابی بیدار – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین ویژگیهای مهندسی مصالح با آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی امکانپذیر است. مشکلات مربوط به تهیه نمونه ، کاربرد آزمایشهای آزمایشگاهی برای تعیین ویژگیهای مهندسی مصالح را محدود نموده است. یکی از پارامترهای مهم مهندسی مصالح مدول تغییرشکل پذیری است که با آزمایشهای برجای پرسیومتری، بارگذاری صفحه و نفوذ استاندارد تعیین میگردد.. در این تحقیق به مقایسه نتایج آزمایش پرسیومتری و عدد نفوذ استاندارد برای بخشی از آبرفتهای ریز دانه و درشت دانه شهر مشهد پرداخته و روابط تجربی بین مدول پرسیومتری و عدد نفوذ استاندارد ، فشار حدی و عدد نفود استاندارد ، مدول پرسیومتری و فشار حدی برای هریک از دسته های بندی های خاک ریز دانه و درشت دانه ارائه گردیده است. روابط تجربی ارائه شده نشاندهنده همبستگی خوب متغیرهای مطالعه شده میباشد. جهت صحت سنجی روابط تجربی ارائه شده، روابط مذکور با برخی داده های سایر محققین مقایسه شده که نشاندهنده روند مشابه تغییرات میباشد.