سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – دکتری مهندسی منابع آب
مریم خلیل زاده پشتگل – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
کامران زینال زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
حسین صدقی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین تحقیق ازمدل جدیدSupport Vector Machine ( SVM ( درمقایسه با شبکه های عصبی به منظور شبیه سازی تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه استفاده شده است بدین منظور داده های باران سنجی ۱۸ایستگاه و دماسنجی ۹ایستگاه و دبی سنجی ۲۴ایستگاه درگام های زمانی سالانه به عنوان ورودیهای مدل و تغییرات سالانه تراز آب دریاچه به عنوان خروجی مدل درنظرگرفته شده است بررسی تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه به عنوان یکی از مسائل و چالشهای اساسی درزمینه منابع آب و محیط زیست محسوب میگردد نظر به رشد روزافزون بکارگیری از هوش مصنوعی درعلوم مرتبط با مهندسی منابع آب معیار گزینش پارامترهای مدل تولید کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا rmse و بالاترین همبستگی مدلها R2 می باشد نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که استفاده از مدل SVM درمقایسه با سایر مدلها نظیر شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی میزان تغییرات تراز آب دریاچه گامی مثبت درراستای بکارگیری این مدل می باشد.