سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسیح ذوالقدر – دانشجوی دکترای سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا افشین شریفیان – استادیار سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهدی رضاییان – کارشناس ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، کاربرد مدل استانفورد- چهار و مدل احتساب کننده رطوبت خاکHMS SMA در برآورد دبی متوسط روزانه، دبی های اوج، حجم سیلاب ماهیانه و سالیانه و پارامترهای سیکل هیدرولوژی حوزه آبریز خسرو شیرین از زیر حوزههای سد ملاصدرا در شمال غربی استان فارس، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از آمار بارن دگی و۸۱ در ایستگاه آب سنجی دهکده سفید واقع بر محل خروجی حوزه استفاده گردید . به – آب سنجی سال های آبی ۸۶ ۸۴ برای صحت سنجی آنها در – ۸۱ برای واسنجی مدل ها و آمار سال های آبی ۸۶ – طوریکه آمار سال های آبی ۸۴ نظر گرفته شدند . همچنین آنالیز حساسیت برای ۱۲ پارامتر هر یک از مدل ها با هدف شناسایی موثرترین آنها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد مدل HMS SMA در شبیه سازی دبی های روزانه، دبی های اوج و حجم جریان ماهیانه و مدل استانفورد (Stanford Watershed Model- IV (SWM-IV)) در شبیه سازی حجم جریان سالیانه نتایج دقیق تری دارند.