سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن مغربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران،آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله؛ الگوی جریان آشفته در بازه ای از رودخانه ی کارون شامل دو خم ۱۸۰ درجه تند به صورت دو بعدی متوس طگیری شده در عمق در حالت غیر دائم توسط مد لهای عددی MIKE 21 FM و CCHE2D مد لسازی شده است. نتایج خروجی از مدل نشان م یدهد که هر دو مدل به طور کیفی به درستی الگوی جریان در ناحیه ی مورد بررسی را شبیه سازی م یکنند. اما تفاوت هایی در نتایج حاصل از مد لسازی در دو نرم افزار فوق الذکر وجود دارد که ناشی از نحوه ی حل معادلات و توانایی های متفاوت در این دو نرم افزار است. در این مقاله به بررسی توانای یها و محدودیت های این دو نرم افزار در پیش بینی الگوی جریان در بازه ای از رودخانه ی کارون شامل ۲ قوس ۱۸۰ درجه تند پرداخته شده است.