سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمانه محضری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک
علی شاهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

منابع طبیعی تجدید شونده درهرکشور زیربنای دیگر فعالیت ها درعرصه های طبیعی بوده و نقش مهمی دراقتصاد ملی دارد برای مدیریت مناسب این منابع شناخت کافی ازخصوصیات منابع طبیعی ضروری است استفاده ازروشهای دقیق و کم هزینه جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع آب و زمین بهمنظور براورد پیامدها و خسارات امری ضروری است درسال اخیر مدلهای ریاضی هیدرولوژی حوضه ها به منظور بررسی طیف وسیعی ازمشکلات زیست محیطی و منابع آب به کاررفته است با توجه به کاربرد فراگیر مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی مکانی طی سالهای اخیر دراین تحقیق سعی شده است با بررسی مطالعات انجام شده دومدل توزیعی هیدرولوژیکی SWAT ? WetSpa موردمقایسه قرارگیرد و ضمن معرفی فرمولاسیون مدلها برای هرمولفه و مقایسه دوبه دو آنها فرضیات و محدودیت های هریک نیز مورد بحث و بررسی قرارگرفت باتوجه به اینکه درکشور ما نیاز روزافزون به استفاده ازمدلهای جدید و کامپیوتری می باشد این مدلها میتواند به عنوان جایگزین مناسب برای مدلهای هیدرولوژیکی موجود مورد ارزیابی و بررسی قرارگیرد استفاده روزافزون ازاین مدلها درسطح جهان قابلیت این مدل را برای استفاده درشرایط مختلف محیط نشان میدهد